ការដំនើរការបរស់លោកអ្នកត្រូវផុតកំនត់សូមចូលម្តងទៀត
យល់ព្រម