ប្រាក់បន្ថែម100%សម្រាប់អតិថិជនចុះឈ្មោះដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ណាដែលមិនទាន់បានធ្វើការដកប្រាក់របស់ខ្លួនអាចមានសិទ្ធិទទួលយកប្រាក់បន្ថែម 100% ក្នុងកំឡុងពេលដែលបានធ្វើការដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូង។
  2. ការផ្តល់រង្វាន់នេះសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដំបូងចាប់ពី 01/11/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/12/2019 10:59:59 AM (GMT +7).
  3. លក្ខខណ្ឌនេះសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ដែលមកពីប្រទេស កម្ពុជា តែប៉ុណ្ណោះ។
  4. អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងបើកយកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់មុនពេលការផ្តល់ជូននេះបានបញ្ចប់។
  5. សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានទាមទារឱ្យចុចលើប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ក្នុងទំព័រលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៃការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់មុនពេលចូលទៅក្នុងគណនី V9BET របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារយកប្រាក់រង្វាន់។
  6 សមាជិកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ទេនៅពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដោយជោគជ័យ។
  7. ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លា។ អតិថិជនម្នាក់អាចបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (មិនគិតពីប្រាក់ដើម) ហើយច្រើនបំផុតរហូតដល់ 100ដុល្លា។
  8. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន ១៥ដង ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖
       - ការដាក់ប្រាក់ដំបូង = 10 USD
       - ប្រាក់បន្ថែម = 100% X 10 USD = 10 USD
       - តម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិលជុំ = (10 + 10 ) X 15 = 300 USD
  9. រាល់ការភ្នាល់បញ្ច្រាស់គ្នាណាមួយនឹងមិនគិត រឺរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
  10 ទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់នេះអាចប្រើជាមួយតែ៖
       - ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីកីឡា 28%
       - ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 8%
       - ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីគីណូ 1%
  11. ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ភ្នាល់ និងប្រាក់បន្ថែមមិនត្រូវបានធ្វើការភ្នាល់យ៉ាងតិច ១ដងក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានបើកយកទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះ ចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវកាត់ចោល។ ការភ្នាល់គូរ ឬស្មើនឺងមិនត្រូវបានរាប់ចូលក្នុងតំរូវការនៃការភ្នាល់វិលជុំទេ។ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលបានដាក់ភ្នាល់ជាមួយនឹងហាងឆេងទាបជាង ០.៥ រឺ ១.៥០ (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប)ក៏មិនត្រូវបានរាប់ចូលក្នុងតំរូវការនៃការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  12. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ប្រាក់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃជាការស្វាគមន៍សម្រាប់សមាជិកថ្មី

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី 01/11/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/12/2019 10:59:59 AM (GMT +7)។
  2. ការផ្តល់រង្វាន់នេះ គឺផ្តល់ជូនអតិថិជនសកម្មរបស់ V9BET ទាំងអស់ដែលមាន

  លក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖បានចុះឈ្មោះជាលើកដំបូងនៅគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំកំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់
  បានជ្រើសយក USD ជារូបិយប័ណ្ណ។
  សមាជិក V9BET ដែលបានចុះឈ្មោះ និងបានភ្នាល់នៅគេហទំព័ររបស់យើងមុនការផ្តល់នេះ គឺមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះទេ។

  3. សមាជិកគ្រប់រូប ដែលអាចនឹងមានសិទ្ឋិទទួលបានប្រាក់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃចំនួន $5 គឺបន្ទាប់ពីបានដាក់បញ្ចូលនូវព័តមានផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា៖ ឈ្មោះពេញ, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត, អាសយដ្ឋាន និងព័ត៌មានលំអិតពីគណនីធនាគារ
  4. សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ តម្រូវអោយចុចប៊ូតុង "ស្នើសុំ" នៅក្នុងទំព័រការផ្តល់រង្វាន់ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌពិសេសនៅពេលបានចូលក្នុងគណនី V9BET របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារទឹកប្រាក់បន្ថែម។
  5. ការភ្នាល់មិនគិតថ្លៃ នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់។
  6. សមាជិកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ទេនៅពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដោយជោគជ័យ។
  7. ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដោយឥតគិតថ្លៃ គឺតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួនប្រាំ (5) ដង សំរាប់គ្រប់ផលិតផល V9BET ណាមួយមុនពេលការដកប្រាក់អាចត្រូវបានធ្វើឡើង។ មុនពេលដាក់ស្នើប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ សមាជិកត្រូវធ្វើការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាចំនួន $10 ជាមុនសិន។ ការដាក់ប្រាក់នេះ ក៏តំរូវមានការភ្នាល់វិលជុំ មុនពេលដកទឹកប្រាក់ផងដែរ។
  8. ប្រសិនបើសមាជិកថ្មី ដែលបានស្នើប្រាក់រង្វាន់នេះ ហើយក៏បានស្នើសុំសំរាប់ទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% សំរាបការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងទៀតនោះ គឺតំរូវការភ្នាល់វិលជុំទាំង២នេះជាមួយគ្នាផងដែរ មុនពេលដែលសមាជិកអាចធ្វើការដកប្រាក់ត្រូវបាន។
  9. រាល់ការភ្នាល់សងខាង ឬ សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ (ដែលរួមទាំង មានគណនីពីរដូចគ្នា ឬ បុគ្គល/ក្រុមណាមួយដែលមាន ទំនាក់ទំនង/ឃុបឃិតគ្នា ហើយប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ នោះរង្វាន់នឹងត្រូវកាត់ចោលភ្លាម) រាល់ការភ្នាល់ដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬ ស្មើ ឬ ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលក្រោមហាងឆេង 5 ឬ 1.50 (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប) ក៏មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  10. ប្រសិនបើប្រាក់បន្ថែមមិនបានភ្នាល់ក្នុងរយៈពេល100 ថ្ងៃ, ប្រាក់បន្ថែមនិងប្រាក់ឈ្នះដទៃទៀតនឹងត្រូវលុបចោល។
  11. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

បន្ថែម 10% លើប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងកីទ្បាគ្មានដែនកំនត់

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. ការផ្ដល់រង្វាន់នេះចាប់ផ្តើមពី 01/11/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/12/2019 10:59:59 AM (GMT +7).
  2. ការផ្ដល់រង្វាន់នេះ គឺផ្ដល់ជូនសម្រាប់សមាជិកថ្មីរបស់ V9BET ដែលមានលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
            - បានចុះឈ្មោះជាលើកដំបូងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូន។
            - បានជ្រើសយក USD ជារូបិយប័ណ្ណ។
            - ធ្វើការភ្នាល់បានជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់មួយ (1) ដងសំរាប់ទំព័រកីឡា ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់
              ជូនតែប៉ុណ្ណោះ។
  សមាជិក V9BET ដែលបានចុះឈ្មោះ និងបានលេងនៅគេហទំព័រមុនពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូន មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះទេ។
  3. សមាជិកដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បន្ថែម 10% លើប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងដោយផ្អែកលើចំនួនប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងនៅលើ ទំព័រកីឡា តែប៉ុណ្ណោះក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូន។
  4. ប្រាក់បន្ថែមមិនកំណត់ 10% លើប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងកីឡា នឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីសមាជិក ជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំបាច់រួចរាល់។
  5. ចំនួនប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងច្រើនបំផុតគ្មានដែនកំណត់។
  6. ចំនួនប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងនេះត្រូវតំរូវឲ្យមានការភ្នាល់វិលជុំ 1ដង លើគ្រប់ផលិតផល V9BET ណាមួយមុននឹងធ្វើការដកប្រាក់បាន។
  7. ប្រសិនបើចំនួនប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងមិនបានភ្នាល់ក្នុងរយៈពេល100 ថ្ងៃនៃប្រាក់រង្វាន់ដែលបានដាក់បញ្ចូល ប្រាក់រង្វាន់ និងទឹកប្រាក់ឈ្នះដទៃទៀតនឹងត្រូវបានកាត់ចោល។
  8. រាល់ការភ្នាល់សងខាង ឬ សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ (ដែលរួមទាំង មានគណនីពីរដូចគ្នា ឬ បុគ្គល/ក្រុមណាមួយដែលមាន ទំនាក់ទំនង/ឃុបឃិតគ្នា ហើយប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ នោះរង្វាន់នឹងត្រូវកាត់ចោលភ្លាម) រាល់ការភ្នាល់ដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬ ស្មើ ឬ ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលក្រោមហាងឆេង 0.5 ឬ 1.50 (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប) ក៏មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  9. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ប្រាក់រង្វាន់ពិសេស 50% សំរាប់ការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. ការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ជោគជ័យដំបូងពីថ្ងៃទី 01/11/2019, 11:00:00 AM (GMT +7) to 01/12/2019, 10:59:59 AM (GMT +7).
  2. ការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺផ្តល់ជូនអតិថិជនសកម្មរបស់ V9BET ទាំងអស់ដែលបានបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌ:
  - ជ្រើសរើស USD ជារូបិយប័ណ្ឌនិង
  - បានដាក់ប្រាក់ជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់ 1ដង នៅ V9BET មុនថ្ងៃទី 01/11/2019 11:00:00 AM (GMT+7).
  - ធ្វើការដាក់ប្រាក់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់បានជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់1ដង នៅ V9BET ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូន។ សំរាប់តែប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់បានជោគជ័យលើកដំបូងក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់នេះ។
  - បំពេញតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំពីរង្វាន់ទឹកប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង/រង្វាន់ទឹកប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញនៅ V9BET ។
  - ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ អតិថិជនតំរូវឱ្យដាក់ប្រាក់ដូចតារាងខាងក្រោម។ អតិថិជនម្នាក់អាចទាមទារ ប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញនេះបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ នាក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ នឹង តម្រូវអោយមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដោយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវ។

  កម្រិត VIP ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត (USD) ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ (USD)
  1 75 20
  2 100 50
  3 125 75
  4 150 100
  5 200 150
  6 300 175
  7 400 200
  រង្វាន់ 50%
  ការវិលជុំ 18 ដង

  3. ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូន សំរាប់មួយប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់បានជោគជ័យអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីទាមទារយកទឺកប្រាក់បន្ថែមបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ នៃប្រភេទប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមឡើងវិញណាមួយ។

  4. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតម្រូវឲ្យមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន 18 ដង មុនពេលធ្វើការដកប្រាក់។
  ឧទាហរណ៍៖
   - ចំនួនប្រាក់ដាក់ = 100 USD
   - ប្រាក់បន្ថែម = 50% x 100 USD = 50 USD
   - ទឹកប្រាក់វិលជុំ = (ចំនួនប្រាក់ដាក់ 100 USD + ប្រាក់បន្ថែម $50) X 18 = 2,700 USD
  6. អតិថិជនដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ តម្រូវអោយចុចប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ដែលនៅខាងក្រោមលក្ខខ័ន្តិក:នៃទំព័រការផ្តល់រង្វាន់ ត្រូវចូលទៅក្នុងគណនី V9BET របស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំរង្វាន់ប្រាក់បន្ថែម។
  7. សមាជិកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ទេនៅពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដោយជោគជ័យ។
  8. សមតុល្យគណនី V9BET របស់សមាជិកគឺតិចជាងចំនួនភ្នាល់តិចបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (ឧទាហរណ៍ 1ដុល្លារ) ។
  9. បើប្រាក់ដើមនិងប្រាក់បន្ថែមមិនបានភ្នាល់ក្នុងរយៈពេល100 ថ្ងៃ, ប្រាក់បន្ថែមនិងប្រាក់ឈ្នះដទៃទៀតនឹងត្រូវបានគេកាត់ចោល។
  10. រាល់ការភ្នាល់សងខាង ឬ សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ (ដែលរួមទាំង មានគណនីពីរដូចគ្នា ឬ បុគ្គល/ក្រុមណាមួយដែលមាន ទំនាក់ទំនង/ឃុបឃិតគ្នា ហើយប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ នោះរង្វាន់នឹងត្រូវកាត់ចោលភ្លាម) រាល់ការភ្នាល់ដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬ ស្មើ ឬ ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលក្រោមហាងឆេង 0.5 ឬ 1.50 (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប) ក៏មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  11. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

2% ប្រាក់រង្វាន់ ជារៀងរាល់សប្តាស៍សំរាប់ការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. ការផ្តល់ជូនរង្វាន់នេះគឺចាប់ពី ថ្ងៃទី 11/11/2019 11:00:00 AM (GMT +7) ដល់ថ្ងៃទី 18/11/2019 10:59 (GMT+7)។
  2. ការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យចំពោះអតិថិជន V9BET ដែលបាន
  - ជ្រើសរើស USD ជារូបិយប័ណ្ឌនិង
  - ធ្វើការដាក់ប្រាក់ដែលបានកំណត់ ដែលមានចែងក្នុងតារាងខាងក្រោម នៅក្នុងកំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់តាមរយះកម្មវិធីទូរស័ព្ទ V9BET

  កម្រិត VIP ការដាក់ទឹកប្រាក់តិចបំផុត (USD) ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត (USD)
  1 150 15
  2 250 25
  3 400 40
  4 500 75
  5 750 100
  6 1,000 125
  7 1,200 150
  ប្រាក់រង្វាន់ 2%
  វិលជុំ 1 ដង

  3. សមាជិកដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 2% ទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ជោគជ័យតាមរយះកម្មវិធីទូរស័ព្ទ V9BET នៅក្នុងកំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់។
  សំគាល់ ធ្វើការដាក់ប្រាក់តាមគេហទំព័រ V9BET Mobile Web (m.v9bet.com) មិនអាចទទួលបានការផ្តល់ជូននេះទេ។
  4. ទឹកប្រាក់នៃការផ្តល់ជូននេះនិងបញ្ជូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកនៅសប្តាស៍បន្ទាប់រៀលរាល់ថ្ងៃពុធ ក្រោយពេលយើងខ្ញុំធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយ។
  5. ទឹកប្រាក់នៃការផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃនេះ និងតម្រូវអោយលោកអ្នកធ្វើការភ្នាល់វិលជុំចំនួន 1 ដងសិន ទើបអាចដក ប្រាក់បាន។
  6. ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលផ្តល់ជូន មិនបានភ្នាល់វិលជុំក្នុងរយៈពេល 100 ថ្ងៃនៅពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលនោះប្រាក់រង្វាន់និងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងនោះនឹងត្រូវបានទុកជាមោឃៈ។
  7. រាល់ការវិនិច្ឆ័យផ្ទៀងផ្ទាត់ដែល អតិថិជនដែលមានគណនីឬការភ្នាល់ស្ទួនគ្នាឬក៏ ជាបុគ្គលឬ ក្រុមណាមួយដែលមានការទំនាក់ទំនង ធ្វើការឃុបឃិតការប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ ប្រាក់រង្វាន់នោះត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗ។ ហើយរាល់ការភ្នាល់ដែលនៅលើភាគីផ្ទុយគ្នាឬភ្នាល់សងខាង រាល់ការភ្នាល់ដែរចាត់ទុកជាមោឃៈឬស្មើ ឬការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសហាងឆេងតិចជាង 0.5 រឺ 1.50 (មិនគិតលេខទសភាគ)នឹងមិនត្រូវបានគិតបញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
  8. លក្ខខ័ន្តិកផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានអនុវត្ត។


0.28% ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញគ្មានដែនកំនត់សំរាប់កីឡា

លក្ខខ័ន្តិក:

  1.កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី01/11/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/12/2019 10:59:59 AM (GMT +7).
  2.ការសងច្រើនបំផុតគ្មានដែនកំនត
  3.សំរាប់ការភ្នាល់ណាដែលគ្មានការឈ្នះចាញ់, ការភ្នាល់ដែលលុបចោល, ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនិងការភ្នាល់បែបអត្រាសងក្រោម០.២របស់ហុងកុងនិងមិនបានគិតបញ្ចូលក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំឡើយ។ ទឹកប្រាក់វិលជុំដែលបានមកពីប្រាក់បន្ថែមនៃការដាក់ត្រូវបានកាត់ចេញពីសាច់ប្រាក់ភ្នាល់សរុបកីឡារបស់អតិថិជនV9BETសំរាប់សាច់ប្រាក់បង្វិលសងវិញនៃកីឡា។
  4.យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ
  5.អតិថិជនV9BETទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលសងមកវិញជារៀងរាល់ ៧២ម៉ោងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ។
  6.ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។
  7.លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត

ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញ 0.8% សំរាប់កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01/11/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/12/2019 10:59:59 AM (GMT +7) សំរាប់សមាជិក V9BET ទាំងអស់។
  2. ប្រាក់បង្វិលសងវិញដ៍ច្រើនគ្មានដែនកំនត់។
  3. សមាជិក V9BET ទាំងអស់មានសិទ្ធទទួលទឹកប្រាក់សងជូនវិញ 0.8% ទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់លេងក្នុងកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ Club V9 និង 0.5% សំរាប់ Club Velvet ក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ការផ្តល់ជូននេះ។
  4. អតិថិជន V9BET ទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃសំរាប់កាស៊ីណូ Club V9 និង Club Velvet បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយ។
  5. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ។
  6. ទឹកប្រាក់បង្ចិលសងវិញនិងដាក់ចូលទៅគណនី V9BET របស់អតិថិជនក្នុងគណនីដើមនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃបន្ទាប់សំរាប់កាស៊ីណូ Club V9 និងសំរាប់ Club Velvet។
  7. សំរាប់ល្បែងបៀរប៉ាក់ការ៉ាត់នៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់រាល់ទឹកប្រាក់ដែលមិនបានស៊ីសងនឹងមិនគិតបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកប្រាក់វិលជុំឡើយ។
  8. រាល់ការភ្នាល់សងខាងសំរាប់កាស៊ីណូនឹងមិនគិតបញ្ចូលក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំសំរាប់សងមកវិញឬគិតបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំផ្សេងៗឡើយ។
  9. ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ដាក់ប្រាក់ នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។
  10. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

1% ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញគ្មានដែនកំនត់សំរាប់គីណូ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី01/11/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/12/2019 10:59:59 AM (GMT +7).
  2. ការសងដ៍ច្រើនបំផុតគ្មានដែនកំនត់
  3. ក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយនេះអតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ឋិទទួលបានទឹកប្រាក់សងវិញ១% ដោយផ្អែកលើទឹកប្រាក់សរុបរបស់ពួកគេបានភ្នាល់ក្នុងV9 Kenoតែមួយគត់
  4. អតិថិជនV9BETទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់សងមកវិញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់យើងខ្ញុំបានធ្វើផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។
  5. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ
  6. ទឹកប្រាក់បង្ចិលសងវិញនិងដាក់ចូលទៅ គណនីអតិថិជនV9BETក្នុងគណនីដើមមុន២៤ម៉ោងនៅថ្ងៃបន្ទាប់
  7. រាល់ការភ្នាល់សងខាងសំរាប់គីណូនឹងមិនគិតបញ្ចូលក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំសំរាប់សងមកវិញឬគិតបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំផ្សេងៗឡើយ។
  8. ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។

  លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត

កំណត់ចំណាំ
ការស្នើរសុំត្រូវបានជោគជ័យ
លេខកូដស្នើរសុំរង្វាន់របស់លោកអ្នកគឺ